Vilkår Og Betingelser

Disse generelle handelsbetingelser for Webshop Keurmerk Fonden er udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen i forbindelse med Koordinationsgruppen Selvreguleringssamråd (CZ) i Det Socialøkonomiske Råd og træder i kraft den 1. juni 2014 Disse generelle vilkår og betingelser vil blive brugt af alle medlemmer af Webshop Quality Mark Foundation, med undtagelse af finansielle tjenesteydelser som nævnt i finanstilsynsloven, og i det omfang disse tjenester er under tilsyn af den hollandske myndighed for de finansielle markeder.
Indholdsfortegnelse:
Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelse

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil Artikel 9 - Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesret

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Overholdelse og yderligere garanti

Artikel 13 - Levering og udførelse

Artikel 14 - Varighed transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Industrigaranti

Artikel 19 - Yderligere eller afvigende bestemmelser

Artikel 20 - Anden garanti

Artikel 21 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner
I disse betingelser gælder følgende vilkår:

1. Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af tredjemand på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren.
2. Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret.
3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans erhverv, forretning, håndværk eller erhverv.
4. Dag: kalenderdag.
5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form.
6. Varighedsaftale: en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode.
7. Holdbar databærer: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt adresseret til ham på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, hvortil information er tilsigtet, og som tillader uændret gengivelse af den lagrede information.
8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at annullere fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen.
9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester eksternt til forbrugere.
10. Aftale om fjernsalg: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der til og med aftalens indgåelse udelukkende eller delvist der bruges flere teknikker til fjernkommunikation.
11. Modelfortrydelsesformular: den europæiske modelfortrydelsesformular inkluderet i tillæg I til disse betingelser.
12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter skal mødes i samme lokale på samme tid.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Manves Trading
Industrieweg 20 A
6662 PA Elst - Holland
Telefonnummer: +31(0)85-0656430
E-mail: info@manves.nl
Internet side: www.manves.nl
Handelskammernummer: 67826903
EORI Nummer: 161655397
Momsregistreringsnummer: NL001854009B29

Artikel 3 - Anvendelse
I disse betingelser gælder følgende vilkår:

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætter og forbruger.
2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil iværksætteren inden indgåelsen af ​​fjernsalgsaftalen angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren vil blive tilsendt gratis.< br> 3. Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan læses af forbrugeren. forbruger kan nemt opbevares på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren. 4. I tilfælde af, at der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest hensigtsmæssig. for ham. er gavnligt.

Artikel 4 - Tilbuddet
I disse betingelser gælder følgende vilkår:

1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitale indhold. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen
I disse betingelser gælder følgende vilkår:

1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de fastsatte betingelser.
2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opsige aftalen.
3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Iværksætteren kan inden for juridiske rammer informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
5. Iværksætteren sender følgende information til forbrugeren senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer : > A. Besøgsadressen på iværksætterens filial, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager.
B. Betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten.
C. Oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice.
D. Prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller digitalt indhold; i givet fald leveringsomkostninger; og betalingsmåden, leveringen eller udførelsen af ​​fjernsalgsaftalen.
E. Kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.
F. Hvis forbrugeren har fortrydelsesret, skal fortrydelsesformularen anvendes.
6. I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret
For produkter:

1. Forbrugeren kan uden begrundelse opsige en aftale om køb af et produkt i en fortrydelsesperiode på mindst 30 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men må ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
2. Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af ​​forbrugeren på forhånd udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller: A. Hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjepart, modtog det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
B. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
C. Ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjemand, har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie:

3. Forbrugeren kan uden begrundelse opsige en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke har været leveret på et håndgribeligt medie i mindst 30 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men må ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
4. Den i stk. 3 nævnte betænkningstid begynder dagen efter aftalens indgåelse. Forlænget betænkningstid for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie, hvis du ikke informerer dig selv om fortrydelsesretten.
5. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modelfortrydelsesformularen, udløber refleksionsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
6. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de i det foregående afsnit nævnte oplysninger inden for tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige betænkningstid, udløber betænkningstiden 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.< br>

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

1. Forbrugeren vil i betænkningstiden håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og besigtige produktet, som han ville i en butik.
2. Forbrugeren hæfter kun for værdiforringelse af produktet, der er resultatet af en måde at håndtere produktet på, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil

1. Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal denne inden for fortrydelsesfristen anmelde dette til iværksætteren ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på anden entydig måde.
2. Så hurtigt som muligt, men inden for 30 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i stk. 1, skal forbrugeren returnere produktet eller udlevere det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returperioden, hvis han returnerer varen inden fortrydelsesfristens udløb.
3. Forbrugeren returnerer produktet med alt det medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i den originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
5. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen. Hvis iværksætteren ikke har oplyst, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil afholde omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne til returnering.
6. Såfremt forbrugeren tilbagekalder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg i en begrænset mængde eller bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, er forbrugeren iværksætteren skylder et beløb, der er proportionalt med den del af forpligtelsen, der er opfyldt af iværksætteren på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
7. Forbrugeren skal ikke afholde omkostninger til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis: A. Iværksætteren har ikke givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, omkostningsgodtgørelsen i tilfælde af fortrydelse eller modelformularen til fortrydelsesretten, eller B. Forbrugeren har ikke udtrykkeligt anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i fortrydelsesperioden.
8. Forbrugeren afholder ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie, hvis: A. Forud for leveringen har han ikke udtrykkeligt accepteret at påbegynde opfyldelsen af ​​aftalen inden udløbet af fortrydelsesperioden.
B. Han har ikke erkendt, at han mister sin fortrydelsesret ved at give sit samtykke; eller
C. Iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
9. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved lov.

Artikel 9 - Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af tilbagetrækning

1. Hvis iværksætteren muliggør meddelelsen om fortrydelse fra forbrugeren elektronisk, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter at have modtaget denne meddelelse.
2. Iværksætteren refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger opkrævet af iværksætteren for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men inden for 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med tilbagebetaling, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret produktet, alt efter hvad der er først.
3. Iværksætteren anvender samme betalingsmetode, som forbrugeren brugte til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesret
Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og ydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i tide inden aftalens indgåelse:

1. Produkter eller tjenester, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen.
2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. En offentlig auktion er defineret som en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af iværksætteren til forbrugeren, der personligt er til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen, under tilsyn af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne.
3. Serviceaftaler efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
A. Ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
B. Forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren fuldt ud har opfyldt aftalen.
4. Serviceaftaler om levering af indkvartering, hvis aftalen indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller periode for udførelse og andet end til boligformål, godstransport, biludlejning og catering.
5. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for udførelse.
6. Produkter fremstillet efter forbrugernes specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person.
7. Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed.
8. Forseglede produkter, der af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnehensyn ikke er egnede til at returneres, og hvor forseglingen er brudt efter levering.
9. Produkter, der i sagens natur er irreversibelt blandet med andre produkter efter levering.
10. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men levering heraf først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på.
11. Forseglet lyd-, videooptagelser og computersoftware, hvoraf forseglingen er blevet brudt efter levering.
12. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer herpå.
13. Levering af digitalt indhold andet end på et håndgribeligt medie, men kun hvis:
A. Ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
B. Forbrugeren har erklæret, at han hermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
2. Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller ydelser med variable priser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Dette ansvar for udsving og det faktum, at eventuelle angivne priser er målpriser, er angivet i tilbuddet.
3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.
4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og: A. Disse er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.
B. Forbrugeren har ret til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
5. Priserne angivet i tilbuddet om produkter eller tjenester er inklusive moms.

Artikel 12 - Overholdelse af aftale og yderligere garanti

1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller ydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de juridiske krav, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. /eller offentlige regler. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
2. En yderligere garanti stillet af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis iværksætteren har undladt at opfylde sin del af kontrakten.< br> 3. En yderligere garanti betyder enhver forpligtelse for iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvori han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er retligt forpligtet til at gøre i tilfælde af, at han har undladt at opfylde sin del af forpligtelserne aftalen.

Artikel 13 - Levering og ydeevne

1. Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenester.
2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
3. Under hensyntagen til, hvad der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun delvist kan opfyldes, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel kompensation.
4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse
Annullering:

1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser under hensyntagen til de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på ikke længere end en måned.< br> 2. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser til enhver tid mod udløbet af den fastsatte varighed under hensyntagen til de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
3. Forbrugeren kan:
aftaler nævnt i de foregående stykker - Annuller til enhver tid og vær ikke begrænset til at annullere på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode.
- Annuller i hvert fald på samme måde, som de blev indgået af ham.
- Fortryd altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har aftalt for sig selv.

Udvidelse:

4. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
5. Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges med en bestemt periode på indtil 3 måneder, hvis forbrugeren forlænget den. kan opsige aftalen mod udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
6. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige med et opsigelsesvarsel på højst 1 stk. måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
7. En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af daglige, nyheder og ugentlige aviser og magasiner til introduktionsformål (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Tid:

8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod opsigelse inden udløbet af den aftalte. varighed. modstå.

Artikel 15 - Betaling

1. Medmindre andet fremgår af aftalen eller tillægsbetingelserne, skal de af forbrugeren skyldige beløb betales senest 30 dage efter betænkningstidens begyndelse, eller i mangel af betænkningstid, senest 30 dage efter aftalens indgåelse. aftale. I tilfælde af en aftale om at levere en ydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
2. Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig forpligtes til at betale mere end 50 % forud i almindelige handelsbetingelser. Hvis der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende udførelsen af ​​den/de relevante ordre eller service(r), før den aftalte forudbetaling er foretaget.
3. Forbrugeren er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.
4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at iværksætteren har informeret ham om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 30 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, hvis betaling ikke er foretaget inden for denne 14-dages periode, skal der betales lovpligtige renter af det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har pådraget sig. Disse indsamlingsomkostninger udgør maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste 2.500 € og 5 % på de næste 5.000 € med et minimum på 40 €. Iværksætteren kan afvige fra de angivne beløb og procenter til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over aftalens udførelse skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for 30 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
4. En klage over et produkt, en tjeneste eller en ydelse fra iværksætteren kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på Stichting Webshop Keurmerks hjemmeside (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). derefter sendes til den relevante iværksætter og til Webshop Keurmerk Fonden.
5. Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale inden for en rimelig frist eller inden for 3 måneder efter indgivelse af klagen, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

1. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov.
2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren vedrørende indgåelse eller udførelse af aftaler vedrørende produkter og ydelser, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan af både forbrugeren og iværksætteren indbringes for Tvistighedsudvalgets Webshop, Postboks 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).
3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvistighedsnævnet, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid. 4. Tvisten skal forelægges Tvistighedsnævnet skriftligt senest 12 måneder efter, at tvisten er opstået.
5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Hvis iværksætteren ønsker at gøre dette, skal forbrugeren senest fem uger efter skriftlig anmodning fra iværksætteren tilkendegive, om han ønsker dette, eller om han ønsker, at tvisten behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke får kendskab til forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
6. Tvistighedsudvalget træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i Tvistighedsudvalgets vedtægter (http://www.degeschilcommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistighedsudvalgets afgørelser træffes i form af bindende rådgivning.
7. Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller ophører med behandlingen af ​​denne, hvis iværksætteren har fået betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har afsluttet sin erhvervsvirksomhed, før en tvist er behandlet af udvalget ved retsmødet og en endelig dom er afsagt.
8. Hvis der ud over Webshop-tvisteudvalget også er et andet anerkendt tvistudvalg eller tilknyttet Stichting Disputes Committees for Consumer Affairs (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid), er Tvistighedsudvalget Stichting Webshop ansvarlig for tvister. hovedsageligt relateret til metoden for fjernsalg eller levering af tjenesteydelser. Kvalitetsmærke er helst godkendt. For alle andre tvister, den anden anerkendte tvistkomité, der er tilknyttet SGC eller Kifid.

Artikel 18 - Branchegaranti

1. Stichting Webshop Keurmerk garanterer overholdelse af den bindende rådgivning fra Stichting Webshop Keurmerk-tvistudvalget fra sine medlemmer, medmindre medlemmet beslutter at forelægge den bindende rådgivning for retten til gennemgang inden for to måneder efter, at den er afsendt. Denne garanti genoplives, hvis den bindende rådgivning er blevet stadfæstet efter gennemgang af retten, og dommen, der viser dette, er blevet endelig og endelig. Op til et maksimumbeløb på €10.000 pr. bindende rådgivning, vil dette beløb blive udbetalt til forbrugeren af ​​Stichting Webshop Keurmerk. For beløb større end €10.000 pr. bindende rådgivning udbetales €10.000. For selvrisikoen har Webshop Keurmerk Fonden en indsats for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
2. For at anvende denne garanti kræves det, at forbrugeren fremsætter en skriftlig appel til Stichting Webshop Keurmerk, og at han overfører sit krav mod iværksætteren til Stichting Webshop Keurmerk. Hvis kravet mod iværksætteren beløber sig til mere end 10.000 €, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav, i det omfang det overstiger beløbet på 10.000 € til Stichting Webshop Keurmerk, hvorefter denne organisation vil foretage betalingen i eget navn og på sin egen regning vil lovligt kræve dette for at tilfredsstille forbrugeren.

Artikel 19 - Yderligere eller afvigende bestemmelser
Supplerende eller afvigende bestemmelser fra disse generelle betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer .

Artikel 20 - Anden garanti
Produktets garanti har en periode som vist på produktsiden. Produkter, der indeholder en pulverlakeret finish, har en anden garanti, forudsat at forbrugeren bor inden for en radius af 35 kilometer i luftlinje fra kysten. Garantiperioden er herefter maksimalt 1 år.
Artikel 21 - Ændringer af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

1. Stichting Webshop Keurmerk ændrer ikke disse generelle vilkår og betingelser uden samråd med Forbrugerforeningen.
2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på en passende måde, med den forståelse, at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbud, vil den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse have forrang.< br>

Adresse på Webshop Quality Mark Foundation:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

To Top